Posted by Hangö Teaterträff on

Hangö Teaterträffs årsmöte

Välkommen till Hangö Teaterträffs vårmöte
fredagen den 24 februari 2017 klockan 18.00 på Verandan, Georgsgatan 31, 00100 Helsingfors
Till mötet är alla gamla och nya medlemmar välkomna. Sprid budet!

Föredragningslista:
1. mötet öppnas

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. bokslut, årsberättelse, revisorernas utlåtande

6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga

7. verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifterna fastställs

8. övriga ärenden

Ps. Vi bjuder på lite smått och gått

Välkomna med! // Styrelsen
Anmäl dig senast  22.2.2017
info@hangoteatertraff.org eller +358505849883